NORMES I EXIGÈNCIES GENERALS PER UTILITZACIÓ DE L’ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC DE L’ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA CAPELLADES (AFC)

La Junta és la encarregada d’assignar als seus responsables.

En aquets moments son: Miquel Estrada, Antonio Millán i Álvaro Navarro

“ESTÀ PROHIBIT UTILITZAR L’ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC AMB FINALITATS LUCRATIVES, COMERCIALS O PROFESSIONALS”

L’espai que s’utilitza com Estudi Fotogràfic son les sales de l’AFC

Els socis seran els responsables de les actuacions i seguretat de totes les persones del seu equip i dels convidats.

Qualsevol incidència sense resoldre se li comunicarà immediatament als responsables del estudi de l’AFC

Està prohibit fumar a les dependències de tot el centre.

LA UTILITZACIÓ DE L’ESTUDI i MATERIAL FOTOGRÀFIC ES REGIRÀ PER LES SEGÜENTS NORMES:

Per utilitzar l’Estudi i material fotogràfic és imprescindible ser soci de l’Associació Fotogràfica Capellades i que estigui al corrent dels pagaments.

La utilització tindrà un cost de 10€ per soci que participi a la sessió que serviran per el seu propi manteniment.

El soci que vulgui tenir autorització per fer servir l’estudi, ha de posar-se en contacte amb els responsables autoritzats a través del seguent formulari amb un mínim de 10 dies d’antelació.

A partir de rebre l’autorització, el soci que utilitzi aquest equipament, signarà un document conforme es fa responsable de la seva correcta utilització i conservació.

Les reserves, queden ANUL.LADES AUTOMÀTICAMENT, si la instal·lació no s’està utilitzant passada UNA HORA, de l’hora d’inici reservada.

El soci rebrà de la AFC, les explicacions i instruccions corresponents, i mai utilitzarà cap aparell que no tingui els coneixements necessaris per usar-los correctament.

El muntatge i desmuntatge del estudi serà sempre supervisat pels responsables autoritzats per l’AFC

El material fotogràfic no podrà sortir de les instal·lacions.

No es pot embrutar, deteriorar, trencar, ni tallar, cap fons de l’estudi.

Les sabates o altra tipus de calçat a utilitzar en contacte amb els fons, s’han de netejat prèviament.

Està prohibit utilitzar materials nocius i / o perillosos, ni foc de cap tipus i origen.

També està prohibit, utilitzar cigarrets encesos tant com a element principal, o com a complement de la fotografia.

Després de finalitzada la sessió, no es podran desmuntar els flaixos fins que es refredin totalment.

Tampoc es pot quedar a l’Estudi cap tipus de material, estri, ni producte de propietat del soci.

El local i tots els materials: mobiliari i aparells, etc., han de quedar nets i situats cadascun al seu lloc; és a dir, la sala ha de quedar ordenada i neta.

En cas d’accident o incident i d’observar que alguns dels aparells o estris, quedin avariats o inservibles, ho comunicarà immediatament als responsables de l’AFC.

Els desperfectes ocasionats per un mal us, correran a càrrec del soci sol·licitant.

L’incompliment total o parcial d’aquestes normes comportarà la retirada

temporal o definitiva de l’autorització de l’estudi.